UTBILDNING I SCIENTOLOGIUtbildning värderas högt i scientologi. Detta för att den uttalade målsättningen är att få en person som är villig att arbeta med sig själv att uppnå ett avgjort självständigt och självbestämmande tillstånd, där han eller hon kan delta i livets alla aspekter och njuta av dem.

Givetvis fungerar detta bara om personen är fri från sina hämningar och tvångsmässigheter - detta bör uppnås med hjälp av auditering. Samtidigt behöver personen utrustas med kunskap som gör att han blir bättre på uppfatta och bedöma alla sorters situationer. För detta är utbildning eller träning nödvändigt.

I scientologi görs ingen utbildning för utbildningens skull. Varje insamlande av fakta, allt som studeras har syftet att om det används i livet så ska det förbättra sakernas tillstånd. Således bör avsikten hos den studerande alltid vara att tillämpa kunskapen i livet för att uppnå en förbättring hos sig själv och sin omgivning.

Med andra ord är det nödvändigt att ta reda på vad personen har problem med i livet och vilka områden han eller hon verkligen är intresserad av och vill veta mer om. Det kan vara äktenskapsproblem, arbetsrelaterade problem, svårigheter att planera tiden effektivt eller att hantera barn. Om personen exempelvis har problem med kommunikation, får han eller hon lära sig grunderna i kommunikation. Men snarare än att enbart ge teoretiska råd arbetar man tillsammans med personen ut hur det som studerats kan användas i hans eller hennes liv. På detta sätt ges den studerande fakta om ämnet som kompletteras med en hel del praktiska övningar. Där kan personen tillämpa det han eller hon lärt sig innan det är dags att sätta kunskaperna i verket i det egna livet.

En kursledare hjälper den studerande att förstå materialet, men här finns en viktig aspekt att ta hänsyn till: I scientologi ombeds varje studerande att själv pröva fakta, dvs huruvida det är sant för honom eller henne, ifall personen själv kan se att det ligger till på det viset och om det bör kunna tillämpas. För om detta inte bedöms vara fallet kommer kunskapen att vara utan värde för personen och studierna utan mening. Detta är ett väldigt grundläggande synsätt, eftersom det även i studier i scientologin anses viktigt att man respekterar den självständiga omdömesförmågan hos individen och att man befrämjar denna - vi utbildar inte människor i våra läror dogmatiskt eftersom det skulle strida mot scientologins övergripande mål.

En annan del av utbildningen är att lära sig hur man auditerar eller hur man driver en kurs, dvs utbildar andra människor. Auditering kan läras av vem som helst som vill hjälpa andra. På samma sätt som de olika stegen bygger på varandra för en klient i auditering (se ”Bron”) ordnas studierna av auditering i motsvarande steg. På det här sättet är det enkelt och görbart för vem som helst att lära sig hur man hjälper någon annan genom att använda olika scientologimetoderna. För att lyckas behöver man även läsa teori, men i huvudsak handlar det om en mängd övningar fram till det slutliga praktiksteget där den som utbildas för första gången auditerar en annan person, allt under noggrann övervakning av en fallövervakare. Praktikantskapet avslutas när den studerande med säkerhet kan tillämpa metoderna på det steget på någon annan, till belåtenhet hos den som auditerats. För goda resultat utförs dessutom kontinuerlig korrektion under vägen. Så om en studerande gör ett misstag i sin auditering, vilket ju ofta händer den oerfarne, kommer han eller hon att korrigeras av fallövervakaren så att skickligheten stadigt förbättras och slutligen fulländas.

En starkt rekommenderad form av utbildning är samauditering. I detta upplägg arbetar två studerande tillsammans där de båda lär sig att auditera processerna som ingår i respektive steg på bron. Under praktikantskapet auditerar de sen varandra på processerna i det steget. På så vis har de inte bara fått kunskap om stegets auditeringstekniker utan de har också kommit ett steg längre i sin auditering, och därtill hjälpt någon annan genom samma steg och tagit ansvar för denne. Givetvis är det också mycket roligare att arbeta tillsammans för att uppnå sina mål.

Vid studier i scientologi vill vi att den studerande ska nå en förståelse liknande den i auditering. Förståelse löser upp förvirring och falsk information bryts sönder. På det sättet kan du uppleva vinster i studierna liknande dem i auditering, eftersom det kommer att öka din förståelse av livets processer. Du lär dig att titta lite närmare, upptäcka utvecklingar av olika slag och jämföra, samt att förstå människor och deras beteenden bättre, eftersom du lär dig mekanismerna som ligger bakom. Härigenom kan man även med hjälp av studier åstadkomma bättre harmoni i sitt liv och hjälpa andra.

För många är den här synen på utbildning kanske inget som stämmer överens med tidigare erfarenhet av skola och utbildning. På grund av detta har L. Ron Hubbard utvecklat en studieteknik som alla kan lära sig och som gör att en person blir bättre på att absorbera fakta snabbt och att verkligen förstå de mekanismer som studeras. Studietekniken fungerar dessutom som redskap för att reda ut var svårigheten ligger när någon kört fast. Allt detta kan givetvis även tillämpas generellt, i vilket ämne som helst.Web design Lakis Agrogiannis FixOnSite  
senast uppdaterad 2012-07-31