SVAR PÅ DE VIKTIGASTE FRÅGORNA OM SCIENTOLOGI OCH RON’S ORG


Rubriker:
• Vad är en Ron's Org?
• Vad är egentligen scientologi?
• Vad är scientologins mål?
• Vad är skillnaden mellan Ron's Org och Scientologikyrkan?
• Hur är Ron’s Org organiserat?
• Hur vet jag att Ron’s Org inte bara är ännu en kamouflerad Scientologikyrka?
• Vad är auditering och hur fungerar det?
• Vem får leverera auditering?
• Hur är vägen upplagd?
• Hur beskriver man den mänskliga själen i scientologi?
• Vilken roll spelar Gud i scientologi?
• Var kan jag ta del av scientologi?
• Vilka kostnader rör det sig om?
• Måste man ansluta sig till en grupp för att syssla med scientologi?

Vad är en Ron's Org?
Ron's Org grundades 1984 av Bill Robertson i Frankfurt Main, Tyskland.

Ron’s Org ska inte förväxlas med de officiella eller inofficiella organisationer som är knutna till Scientologikyrkan.

Målet för Ron’s Org är att tillämpa L. Ron Hubbards filosofi och teknologi i frihet och i dess ursprungliga betydelse, så som Hubbard avsåg det och i den form som vi lärt känna den: En fungerande metod för att hjälpa individer att forma och förbättra tillstånd i livet. Vi rekommenderar den gyllene medelvägen och hävdar inte denna filosofi som den enda vägen till ett lyckligare liv.

Ron’s Org består delvis av dem som tidigare varit medlemmar i Scientologikyrkan - de som kastats ut eftersom de insisterade på L. Ron Hubbards ursprungliga filosofi, eller de som lämnat kyrkan av egen kraft när de såg att filosofin inte längre användes på ett konstruktivt sätt. De övriga är personer som från början studerat filosofin i en Ron’s Org, autentiskt och utan tvång.

Vårt mål är att tillämpa L. Rons Hubbards teknologi i frihet så som vi uppfattar den, och därigenom hjälpa andra att ta sig fram på vägen mot att hitta sig själva. Vi utsätter inte människor för en ”auktoritetslära” som blint måste tros på, utan istället uppmanar vi alla att själva finna ut vad som är sant för honom eller henne.

Vad är egentligen scientologi?
Ordet scientologi är bildat av det latinska ordet "scio", att veta i ordets fulla bemärkelse, och det grekiska ordet "logos" för studiet av. Scientologi är en filosofi som utvecklades av L. Ron Hubbard. Den har sina rötter i buddhism och andra österländska läror i förening, med anspråk på användbarhet och relevans för västvärlden.

Scientologi är en kunskapsteori med mål att tillhandahålla vägar och metoder för människan att hitta tillbaka till sig själv. Vi som arbetar eller sysslar med scientologi erbjuder inga fixa eller färdiga lösningar eftersom varje människa är en individ. Istället erbjuder vi redskap som gör det möjligt att befria sig själv och ta reda på vad som är sant för en själv eller inte. En väg som grundar sig på gamla österländska lärosatser som:

"Allt som är, är resultatet av vårt tänkande. Allt vi är grundar sig på våra tankar och byggdes på våra tankar."

Att arbeta med scientologi är en steg-för-steg-process, där alla måste arbeta fram sin egen väg - för det är bara en själv som kan känna igen sig själv.

Vad är scientologins mål?
Det verkliga målet med scientologi så som medlemmar i Ron’s Org vill beskriva det är en steg-för-steg-rehabilitering av individen såsom en andlig varelse med alla sina ursprungliga förmågor. ”Rehabilitering” då varje varelse ursprungligen hade en mängd förmågor och mål som förlorades under historiens gång. Dessa existerar emellertid fortfarande och kan återställas - precis som i den buddhistiska föreställningen att varje person bär en inneboende buddhanatur. Genom scientologi kan en individ hitta tillbaka sin ursprungliga natur och styrka, i samklang med sina medmänniskor och de livsområden han eller hon är förbunden med.

Vad är skillnaden mellan Ron’s Org och Scientologikyrkan?
Vår och Scientologikyrkans uppfattning av L. Ron Hubbard filosofi skiljer sig tydligt åt. Vi vill se oss själva i hjärtat av samhället, utan att vare sig stänga ute omvärlden eller hålla andra utestängda från oss. Vår avsikt är inte att kontrollera samhället med vår filosofi utan att berika det. Var och en av oss har vunnit framsteg med filosofin, vad gäller insikter, medvetenhet, inre frid och förmågor.

Scientologikyrkan påstår att de äger alla rättigheter till L. Ron Hubbards arbeten och försöker därför hindra all användning av dem i verksamheter som de inte kontrollerar själva. Men frågan om copyright har inte utretts till fullo än i denna dag. Medan L. Ron Hubbard ägnade sitt arbete åt mänskligheten och i vår mening aldrig ville något annat än att hjälpa andra, tvingar Scientologikyrkan människor att underordna sig deras organisation med löften om förespeglad frihet, eller, när detta inte fungerar, genom utpressning.
 
L. Ron Hubbards teknologi som den utövas inom Scientologikyrkan har för oss inget att göra med den ursprungliga filosofin eller hur läran ursprungligen var tänkt att tillämpas. I Scientologikyrkan används teknologin mot människor, för att få makt över dem och för att få dem att tömma sina plånböcker så mycket som möjligt. Det verkliga målet har förlorats ur sikte.

Hur är Ron’s Org organiserat?
En viktig förklaring till varför Scientologikyrkan misslyckats är dess uppbyggnad. Kyrkan är uppbyggd som en hierarki som tappat kontrollen över sig själv och till slut hamnat i ett diktatoriskt och nedtryckande system som utnyttjar människor istället för att hjälpa dem.

Vi på Ron’s Org har försökt dra lärdom av dessa misstag och därför organiserat oss själva i ett löst nätverk. Det finns olika grupper i olika städer och länder som erbjuder auditering och utbildning. Grupper som har kontakt med varandra men som i övrigt är självstyrande. De hjälper varandra och utbyter information om arbetet eller sina projekt. Men det finns ingen högsta ledning som auktoritet i Ron’s Org.

En gång om året hålls en stor sammankomst där fria scientologer från hela världen träffas.

Hur vet jag att Ron’s Org inte bara är ännu en kamouflerad Scientologikyrka?
 
Den stora skillnaden mellan grupper och utövare i Ron’s Org jämfört med Scientologikyrkan, både vad gäller uppbyggnad och innehåll, är inte helt lätt att upptäcka för den som är oinsatt eller ny i scientologin. Enda möjligheten är att skaffa egen erfarenhet av Ron’s Org och jämföra det med vad som sägs om Scientologikyrkan i media - då man förvisso inser att det är en viss skillnad, även om ordet scientologi är desamma.
 
Följande kan eventuellt också få dig att känna dig en smula säkrare - detta gäller Tyskland där Scientologikyrkan sedan en tid varit under utredning av det tyska Författningsskyddet (ung. Säpo), då man menar att Scientologikyrkans uppbyggnad är totalitär och strider mot den tyska konstitutionen. Med anledning av detta har till exempel det tyska författningsskyddets myndighet i Baden-Wurttemberg uttalat sig att Free Zone (ett samlingsnamn för scientologigrupper som står utanför Scientologikyrkan) inte ska ses som en del av Scientologikyrkan och att det inte finns något behov att hålla dem under bevakning eftersom de inte har några antikonstitutionella mål. Faktum är att det förekommer en del samarbete mellan medlemmarna i Ron’s Org och de tyska myndigheter som bevakar och utreder Scientologikyrkan och dess aktiviteter. I tysk media framhålls också ofta att Free Zone ska ses som åtskiljt från Scientologikyrkan och att de i Free Zone till och med ofta attackeras av kyrkan. Som belägg för detta finns flertalet rättsfall där Scientologikyrkan försöker stoppa aktiviteter där individer engagerar sig i scientologins filosofi utanför kyrkans kontroll.
 
Slutligen kan du med fördel ögna igenom stadgarna för en Ron’s Org, till exempel: Association Ron’s Org Frankfurt e.V”(engelska). Stadgarna gäller inte för Ron’s Org som helhet, men är ett typexempel för en grupp i Ron’s Org och reflekterar därmed attityden hos de människor som är aktiva där.

Vad är auditering och hur fungerar det?
Ordet auditering kommer från latinets “audiere” som betyder att lyssna. Auditering är en teknologi där en utbildad auditör, dvs en utövare, ställer vissa frågor till en person som vill förbättra sig själv, och som lyssnar uppmärksamt till denne. När den som auditeras till fullo har besvarat frågan bekräftas svaret på ett neutralt sätt av auditören. En grundläggande princip i auditeringssessioner (session betyder ungefär ”sittning”) är att aldrig värdera svaren på något sätt eller att tolka svaret. På så sätt kan en person självdeterminerat uppnå insikter om sig själv eller livet.

Det som behandlas i en auditeringssession är områden i livet där någon har problem, där han eller hon känner sig manipulerad av andra eller styrd av livets mekanismer. Orsaken kommer att kunna spåras till omedvetna blockeringar som också döljer de verkliga förmågorna. Dessa blockeringar hittas vid händelser i det förflutna där personen i större eller mindre utsträckning var utsatt för fara. Blockeringarna medförde att mekanismer utvecklades som med tiden tog över kontrollen av personen.

Således är målsättningen att låta individen återfå sin medvetenhet om dessa företeelser så att han återigen kan bestämma sin egen väg, och samtidigt vinna tillbaka sina förmågor.

Viktigt att nämna är också att man under auditering aldrig använder någon metod som minskar medvetenheten, såsom hypnos, suggestion, droger osv. Auditören är bunden till en yrkeskodex som uttryckligen hindrar honom eller henne att arbeta med personer som är påverkade av droger, alkohol eller medicin, eller kanske helt enkelt är fysiskt sjuka eller outvilade.

Läs mer om auditering genom att klicka på länken ”Auditering” på startsidan.

Vem får leverera auditering?

För att tillhandahålla auditering krävs omfattande utbildning med både teoretiska och praktiska inslag. En utbildad auditör är någon som förmår vägleda någon annan genom de problemområden i livet där denne vill uppnå mer insikt.

Hur är vägen upplagd?
För att åstadkomma en effektiv förbättring hos en individ har L. Ron Hubbard utvecklat en metod som innefattar en särskild sekvens av områden som hanteras. Vi kallar vägen att bli fri som varelse för Bron. Bron består av en sekvens med olika nivåer av förmågor som en person kan arbeta sig igenom en efter en, exempelvis förmågan att fritt kunna kommunicera med vem som helst om vad som helst. Uppnåendet av de olika förmågorna och sekvensen för dem beskrivs i den så kallade Gradkartan (se i ordlistan för "Klassificerings-, graderings- och medvetandetabellen”).

För att göra en individ än mer kapabel behövs även utbildning i scientologi. Här är syftet att förstå livet och dess mekanismer bättre, så att man lär sig hur man handskas med sin omgivning eller förstår varför människor reagerar som de gör. Det optimala är att man uppnår en balans mellan utbildning och auditering, eftersom det med ökad förmåga också följer ett ökat ansvar för en själv och ens omgivning. Detta ansvar axlar man bättre med hjälp av kunskap. (Se även avsnittet utbildning i scientologi.)

Dessutom finns det möjlighet att samauditera, vilket innebär att två personer studerar tillsammans och lär sig att auditera. Dessa kan sedan auditera varandra. En mycket effektiv och därtill billig väg, och två personer som följs åt på det här sättet växer vanligen enormt mycket med varandra.

Läs mer om ”Bron” genom att klicka på länken med samma namn på startsidan.

Hur beskriver man den mänskliga själen i scientologi?
Den mänskliga själen är individen själv; det är du själv, inte din kropp, inte din hjärna eller ditt sinne. Du har huvudrollen, och allt handlar om att få dig i stånd att återvända till ditt ursprungliga kraftfulla tillstånd.

Vilken roll spelar Gud i scientologi?
En fråga vi lämnar öppen eftersom den betyder så olika för olika människor. Scientologi är neutralt i konfessionellt hänseende; alla oavsett trostillhörighet kan tillämpa scientologi för att förbättra sig själva. I motsats till Scientologikyrkan anser vi inte att scientologi är en religion utan snarare en kunskapsfilosofi som gör människan kapabel att hitta svar på frågor som förvisso sträcker sig in på religionens område: ”Var kommer jag ifrån?”, ”Vad är meningen mitt liv?” osv.

Var kan jag ta del av scientologi?
Ron’s Org erbjuder scientologi över stora delar av världen, däribland i Europa. Du kan kontakta en Ron’s Org utan förpliktelser om du vill veta mer. I organisationerna finns utbildade auditörer som gärna delar med sig av sin kunskap till nya människor och som vill hjälpa andra.
I just Sverige finns än så länge ingen organisation, men en och annan anhängare som du gärna kan kontakta om du har frågor eller vill ha tips och inspiration. Hur du får tag i oss eller en Ron’s Org direkt, se mer under ”Kontakt/Länkar”.

Vilka kostnader rör det sig om?
Priserna varierar rätt mycket och varje organisation har sina egna regler. Men vanligen ligger det någonstans mellan 0 till 75 euro per timma auditering (beroende på auditörens utbildningsnivå). Som nämnts ovan finns det också möjlighet för två personer att samauditera varandra efter att de studerat den nödvändiga teorin, vilket drar ned kostnaderna.

Måste man ansluta sig till en grupp för att syssla med scientologi?

Nej, du är din egen individ och dina individuella behov respekteras. Dessutom finns många sätt att syssla med scientologi: Du kan läsa en bok, du kan göra en kurs, du kan erhålla auditeringssessioner. Givetvis kan du också arbeta i en grupp, men det finns inga sådana förpliktelser. Inte heller för att få tillgång till auditering hos oss behöver du ansluta dig till en grupp eller organisation. Målet är att bli fri och orsakande i livet, så allt görs med detta i sikte.Web design Lakis Agrogiannis FixOnSite  
senast uppdaterad 2012-07-31