Att ta över ansvarets stövlar

Hur Captain Bill utarbetade den övre delen av bron


I förra numret av Floating Needle's sektion om ”Tidsspåret”, berättades om David Mayo och hans försök att föra leveransen avScientologin vidare efter att han blivit utmanövrerad från Scientologikyrkan. De "Advanced Ability Centers” (AAC:n) han grundade såg först ut att vara ett väldigt framgångsrikt första steg. Det hälsades med entusiasm av alla dem som hade lämnat kyrkan eftersom de inte kunde komma vidare på bron – eller inte kunde fortsätta på bron och samtidigt bevara sin integritet.

Dock hade inte AAC:na någon långvarig framgång. Detta berodde delvis på de juridiska angreppen från kyrkan. Som berättades i förra numret befanns de yrkanden som fördes fram mot David Mayo i slutändan vara utan grund, men de lyckades att stänga ner hans center under en period, vilket knäckte honom. Emellertid fanns det en annan sida av historien också, eftersom det fanns många andra AAC:n i världen som fortfarande var öppna. Varför har inte dessa intagit den plats som Ron's Org har idag? Faktum är att i början var det precis så Captain Bill tänkte att det skulle gå till: att låta David Mayo och hans AAC:n expandera och ta hand om tech-leveransen över hela planeten, medan han själv arbetade med att få det hela känt för alla och med att få ihop folk som tog hand om administration och etik. Captain Bill hade redan grundat OTC (OT Committee Worldwide) och planerade att organisera missioner (här: ett team med ett specifikt uppdrag och obegränsade etik-befogenheter) som skulle ta itu med – om möjligt – situationen i kyrkan och några andra situationer på planeten. Men han blev snart tvungen att ändra sina planer och åter ägna sig åt tech-leverans, något han hade haft en hel del erfarenhet av under Saint Hill-åren och på Flag.

Captain Bill berättar själv i sin ”Tech Briefing No. 1” som han gav oktober 1984:

Jag förlitade mig på att David Mayos och andra AAC:n expanderade snabbt, men något har skett de senaste 4-5 månaderna som upprört mig en hel del, och det är trots alla våra råd till dem angående policy.
Kom ihåg vad jag har sagt om policy. Det är tredjedynamiksteknologin som skyddar teknologin. AAC:na har faktiskt skriftligen uttryckt till mig att de inte avser att använda etik, att de inte tänker använda sig av policy. Jag råkar veta att människor, att inga människor kommer att gå uppför bron utan att dessa saker tillämpas.
Om du förstår mekaniken hos PTS-tillstånd: när det föreligger, så måste det åtgärdas. Detta är etik, en etikhantering. Om du inte gör den, har du en rollercoaster.
Policy och tech kompletterar varandra. Detta är ändå inte det mest upprörande, men det var det första.
Det andra som upprör mig är att det tillåts och till och med uppmuntras inom både Div 2 och Div 6 – jag anklagar inte någon tech-personal för detta, eftersom jag är säker på att de gör vad de ska med sin tech – men de i administrationen och publiken på dessa AAC:n tillåts att vara ytterst kritiska angående LRH och att sprida fiendesidans historier, historier som dyker upp i nyhetstidningarna och som satts igång av kända SP:s såsom Nibs Hubbard-de Wolfe, som var Rons antagonistiska son från ett tidigare äktenskap.

Så även om CBR ännu trodde att David Mayo och de personer han tränade höll på med standard tech i högsta grad, så var detta inte tillräckligt, utan han behövde själv ta över ansvaret för situationen och utvecklingen. Den här artikeln handlar inte om de administrativa stegen och spridandet av RON’s nätverk, utan om utvecklingen av den tekniska sidan, men dessa två sidor hänger ihop och det är något man lätt inser av anekdoten ovan.

Faktum är att vem som helst som vid den tiden skulle tagit över uppgiften att leverera scientologiteknologi utanför kyrkan också skulle ha haft en huvudsaklig publik av personer som tidigare varit i kyrkan. De kom från alla nivåer på bron, men vissa fallsituationer var speciella för den här publiken. En var situationen med de fall som inte attesterat clear; det måste ha funnit många sådana vid den här tiden som av någon anledning inte kunde få sitt tillstånd bekräftat medan de var kvar i kyrkan. Denna situation var enkel att ta hand om genom att auditera bort den förbigångna laddningen som orsakats av tidigare felaktiga åtgärder, och att sedan leverera en standard DCSI (Dianetic Clear Special Intensive) för att undersöka om personen verkligen uppnått tillståndet. Och om ja, bekräfta tillståndet.

En annan situation var mer svårlöst: NOTs, New Era Dianetics för OTs, nivån efter OT 3 och OT Drug Rundown, hade kommit ut några få år tidigare – du kan läsa om det i nummer 2 av tidningen Floating Needle där David Mayos egen redogörelse för utvecklingen av NOTs återfinns i en artikel som heter ”Rons Testamente”. Många personer som anslöt sig till Free Zone hade varit på den nivån; emellertid var det något som verkade knepigt med den. För det första skedde inga avslutningar. Folk hade auditerat i hundratals timmar och de hade vinster, men på något sätt verkade cykeln bara fortsätta och fortsätta. Andra hamnade i rejält trubbel, däribland svåra sjukdomar och självmord.

Således var Captain Bill medveten om att den här fallnivån inte var något att leka med. Han beslöt att angripa det hela på ett väldigt grundligt och varsamt tillvägagångssätt.

”Så saken var att vi antog att det fanns något man inte kände till om det här. Annars skulle det ha skett en långt större mängd avslutningar och det skulle inte varit en sådan ändlös slags historia”, berättar Captain Bill i Admin Briefing 1 (hölls 1987, några år senare), och han förklarar hur han närmade sig problemet:

Ulrich och jag arbetade ihop – vi tog allt existerande material som var känt fram till den punkten, förstår ni? På bron. Och vi studerade igenom det noggrant tre gånger och checkade ut varandra under en och en halv månad. Allt vi kände till, ser ni? Upp till den punkten. Vi är båda tech-personer. Och sen började vi att auditera det. Det sista vi kände till var från LRH, eller hur? Och vi började auditera det och tillämpa det på det vi körde in i. Vi tillämpade också, när det behövdes, mer tech eller policy eller etik på det. Och ur detta kom Excaliburs teori och praktik för hur man tar sig igenom den nivån fullständigt… Så nu vet vi varför det var som det var, det krävdes inte bara kunskap om teknologin, utan också kunskap om etik och administration för att ta sig igenom nivån. Och man KAN ta sig igenom den här nivån. Och vi utvecklade vad som än behövdes utifrån LRH:s grunder för att hantera allt vi stötte på i nivån, och man landar på tillståndet av att ha åtgärdat de största barriärerna, "de mest hemliga, mest urtida barriärerna till OT. Ett organiserat angrepp på 7:e dynamiken." Märk väl, organiserat. En thetan kan inte gå emot en organisation ensam, förstår ni det? Han måste ha en väldigt kraftfull tech för att kunna hantera det. Och detta är varför ingen har tagit sig ur och igenom det förut. De visste inte att man också måste lägga till etik och organisering till åtgärderna och ett bra träningsprogram, så att man vet hur man ska gå till väga.

På det viset kom Excalibur till – ursprungligen kallades den också ”Super-NOTs” eftersom det var NOTs plus en del tillägg som gjorde nivån fullt fungerande. Faktum är att de flesta av dessa punkter redan hade nämnts i NOTs-materialet som en sidokommentar utan att det lagts någon vikt vid dem – och CBR och hans samauditör Ulrich fann ut att dessa var de centrala bitarna. Ännu idag är den vanligaste originationen från människor som gjort NOTs i kyrkan och som sen gått över till Ron’s Org-linjer att Excaliburmaterialet exakt är det de behövde för att det skulle bli begripligt för dem och det som löser deras NOTs-fall.

Så redan 1984 löstes gåtan kring NOTs, och Ron’s-orgerna hade i och med Excalibur ett svärd som skär igenom den gordiska knuten. (Namnet myntades förresten av en Pre-OT som efter en session kommenterade att han nu kände sig som om han hade Excalibursvärdet, King Arturs legendariska svärd som gör sin bärare oövervinnelig). Men det var känt att detta inte var slutet på bron. Redan 1968 nämnde LRH i klass VIII-föredragen fler OT-nivåer ovanför dem som redan släppts . Han kallar dem ”7” och ”8” och ger några antydningar om deras innehåll (spår av detta kan faktiskt hittas redan på SHSBC-föredraget ”Level VII” per den 23 februari 65), men han säger att han tänker ge ut dem som fullbordade nivåer vid en senare tidpunkt. Detta skedde aldrig, kanske för att han var upptagen med annat arbete, eller kanske för att han förutsåg övertagandet [av kyrkan].

Hursomhelst, utan något annat än några anvisningar och ledtrådar från LRH, men utrustad med all kunskap om grunderna, hur skulle Captain Bill göra för att upptäcka resten av bron? Han använde samma metod som LRH alltid hade använt. Han förklarar i Tech Briefing 1:

Under de år jag arbetade med Ron förklarade han för mig några gånger vad hans huvudsakliga uppgift var inom forskningen. Det var i grund och botten, sa han, som att gå in i ett mörkt rum, öppna upp en dörr in till ett mörkt rum, och försöka leta upp en dörr i andra änden. Utan lampa eller guidebok. Han sa att det enda han skulle ta med sig in var en E-meter. Och allteftersom han körde in i saker, eller hamnade i svårigheter i ”rummet” (eller på nivån) som han utforskade, behövde han reda ut hur han kunde ta sig tillbaka till dörren och börja om igen med E-metern. Och slutligen, efter att han undersökt de olika vägarna igenom det här området, kunde han hitta dörren på den andra sidan, för att kunna gå vidare till nästa nivå.

Och detta är exakt hur Captain Bill själv fortsatte efter att Exaliburnivån var färdigställd. Han sa att direkt efter att man avslutat en nivå studsar man in i nästa. Och så klart behövde han då analysera den och tillämpa alla grunddata för att arbeta fram vilka processer och vilken metodik som var nödvändiga för att lösa den delen av fallet. När det inte fungerade fullt ut var han tvungen att backa, titta på det igen tills han fick hela bilden och kom igenom det med F/TA (flytande tonarm, det allra högsta release-tillståndet, HCO B 24 okt. 1971RA; övers. anm) och VGI:s på den andra sidan. Därefter kunde de Pre-OT:s som redan kommit igenom Excalibur tas igenom den nästa nya nivån, C/S:ade av CBR själv eller kort därefter av C/S:ar tränade av honom, och på det här sättet testades det noggrant huruvida nivån fungerade också för dem.

På detta sätt arbetades OT-nivåerna 9-16 fram (av vilka 9 till 11 – Phoenix – och 14 till 16 – Grail – i själva verket är en nivå). Vilken sorts fall hanterar dessa? Alla de lägre nivåerna, upp till Clear och genom OT 1 till 8, hanterar annandeterminerat fall, det vill säga saker som gjordes mot thetanen. Graderna berör emellertid den självdeterminerade delen av saken också, men fokuset, speciellt på OT-nivåerna upp till 8 är på annandeterminism. I Admin Briefing 1 förklarar CBR det hela på följande sätt:

Så han har nu, verkligen, clearat alla sina dynamiker från annandeterminism och han blir första dynamikens OT-nivå, första dynamiken på OT-nivåerna. Från den punkten och upp blir han OT på olika dynamiker, och han handskas med det självdeterminerade fallet eller den självdeterminerade laddningen, vilka saker han gav sig in i och så vidare. Det är inte så att detta blev pålagt honom av någon annan, av en inplanterare eller något ditåt, det är saker han gjorde och trasslade in sig i och nu behöver han ta sig ut ur det. Och detta gäller upp genom 9, 10 och 11 – vilket kallas Phoenix – och beskrivningen av detta är: ”Öppnar upp dörren till OT:ns egna dynamiker och vad han gjorde, och inte gjorde, på dem.” ”Med teknologin kan han nu avsluta cykler, så att alla vinner, inklusive han själv."

Jag skulle kunna säga att i nuläget är bron exakt så som LRH alltid har skrivit om den i sina arbeten. Att en thetan VAR mer kraftfull i det förflutna, han var mycket mer kraftfull i det förflutna, och att han minskade i styrka, i en nedåtgående spiral. Vi återvinner helt enkelt dessa förmågor och återvinner det tillståndet, och det är fel att anta att personen aldrig var så stor, eftersom det är uppenbart att han är det och att han kan bevara eller återvinna den storleken på medvetandet. Så människor som tror att en person helt enkelt måste ”utvecklas” eller ”bli större” och att han ”aldrig var större” har fel. Jag är ledsen att behöva säga det, men de har helt enkelt fel och de köper falska data från vilken källa det nu må vara som den falska informationen kommer från. Det är ett faktum att thetanen var stor, att han gick nedför spiralen och att vi nu för honom tillbaka upp. Och det är detta som Ron förde in i Scientologi. Detta är en av de stora skillnaderna mellan Scientologi och annan filosofi, religion eller vetenskap. Scientologin förutsätter att thetanen alltid har varit i ett högre tillstånd och att han nu är på ett lägre tillstånd och att vi försöker återfå den förmåga han en gång hade… Om det inte var för alla dessa inplanterare de hade kring de olika spelen – de försökte hålla nere personers medvetenhet – så kunde en thetan gå clear och börja direkt på OT 9, inser ni det? Det är bara inplanteringarna som hållt dem kvar i omedvetenhet. Det var inte meningen att det skulle vara så svårt. Det är en massa nöje. Det handlar helt enkelt om att ta itu med alla dessa oavslutade cykler i ditt universum, i dina spel, på dina dynamiker.

Så på OT 16 har vi en punkt där den annandeterminerade aspekten i fallet hos en person har hanterats, såväl som den självdeterminerade aspekten. Han eller hon borde inte längre ha kvar några oavslutade cykler från långt tillbaka, så varför finns det behov för en fortsättning på bron?

Captain Bill förklarar det med att du efter den punkten naturligt rör dig in i pandeterminism. Med det menas att ta fullt ansvar på alla dynamiker och att ta hand om situationer på dessa som håller personer fångade i spelen. Du bidrar till att slutgiltigt avsluta spel för alla dina vänner och de spelare som är med i det. Följaktligen kallas dessa nivåer ”Games Master”, eftersom de handlar om spel och hur man blir en mästare på dem. I Admin Briefing 1 säger CBR om EP:t (slutfenomenet) hos någon som gjort dessa nivåer:

Och han kan antingen välja att spela spelet igen, lämna spelen helt eller påbörja nya spel. Det är förklaringen till att vi längst upp här har OT 34 till 40. Det finns sex eller sju små nivåer här som hanterar tendensen, det intressanta faktum att det finns en tendens hos en thetan att krympa ihop när han ger sig in i spel. Tja, varför måste en thetan nödvändigtvis krympa när han påbörjar ett spel? Ser ni? Det här tar hand om detta – Games Master-teorin tar hand om det.

Games Series-kursen, som görs efter Games Master-kursen, är också avsedd att få till stånd din egen personliga ideala scen.

Efter Games-nivåerna finns Source Operation-nivåerna och CBR berättar om dem i Admin Briefing 2 att de slutgiltigt behandlar alla mysterier kring varför vi befinner oss här, i just den här speciella delen av spelet:

Det har att göra med din egen tillämpning av Prelogikerna Q2 och Q1. Det är Prelogikerna 1 och 2 (se nedan). Om du inte känner till dem behöver du slå upp dem, eftersom de redan finns där och har funnits där sedan 50-talet. Och, på den här nivån – Source Operations-nivån – har det att göra med din egen tillämpning av dem såsom en självdeterminerad källa. Och hur du medvetet kan ha valt att begränsa dina OT-förmågor!

Prelogikerna Q 1 Självdeterminism är den gemensamma nämnaren för alla livsimpulser. Q 2 Definitionen på självdeterminism: förmågan att lokalisera energi och materia i rum och tid, och även förmågan att skapa rum och tid för att däri lokalisera energi och materia. (ur Scientologiy 0–8; 1955)

Och den sista finishen består av VAST och VAST Plus vilka tar upp “Viable Application of Source Training”.

Så även om man inte har gjort dessa nivåer kan man se logiken i deras uppbyggnad. I grunden har vi det underliggande temat att få ur personen från alla gamla spel han fastnat i på grund av annandeterminerade och självdeterminerade aspekter, och att sen få dem till nivån av full förmåga att skapa och spela nya spel – eller inte, allt enligt deras eget val.

Fördelen med detta är att man inte behöver ”tro på bron” eller ”ha en tro att OT-nivåerna fungerar” eller något sånt. Den enda du behöver på dessa solonivåer är att göra den nivå du är på väldigt grundligt, eftersom när du är färdig med den – och faktiskt bara då – så kommer du i sanning kunna se ifall nästa nivå faktiskt verkar vara ett vettigt nästa steg för dig och om den angår dig och ditt fall. Captain Bill säger att man inte kan annat än att stöta in i dem – tja, jag anser att det inte är särskilt förnuftigt att argumentera med någon på en teoretisk nivå huruvida den här eller någon annan nivå är standard eller inte, eller huruvida det kommer att få thetanen till ett högre andligt plan. Gå bara upp till den punkt där du är redo för nivån och bedöm sedan själv! (Och för den delen, att läsa på i förväg är inte att rekommendera – bortsett från det faktum att man kan bli restimulerad utan någon möjlighet att åtgärda restimuleringen, är risken den – utan den subjektiva verkligheten och teorin du skulle ha fått fram till den punkt där du borde studerat nivån – att du kanske faktiskt inte greppar det du läser och blir ARC-bruten på det. Det finns goda anledningar till varför dessa nivåer är konfidentiella!)

Så vad krävs det för att få ut optimala vinster på OT-nivåerna och att utvecklas till ens sanna jag, med fulla förmågor? Jag tror att det är följande förutsättningar:

Först och främst behöver du vara en mycket kompetent soloauditör. Om du är en väl tränad och erfaren auditör, är det som mest optimalt, men det kan göras av andra också.

Det andra är att du måste ha en hög konfront så att när du är i session inte bara kan förnimma allt som finns där att hantera – och det kan vara väldigt subtila saker ibland – men också förmår stanna vid dem tills de verkligen är hanterade och F/N:ar med VGI:s. Kom ihåg, ju högre upp du är på bron, desto bättre är dina förmågor, så det har funnits mer än en pre-OT som har postulerat ”allt är klart” och ”inget mer att auditera på den här processen”, och på så vis genat sig igenom någon nivå, men då snarare genom att not-isa än att as-isa laddningen.

Det tredje är kanske det mest viktiga, och det är vad som ligger till grund för all vilja att lägga ner kraft och möda för att gå upp för bron: Nyfikenheten på dig själv som andlig varelse, vad gäller det som ligger bakom ytan hos MEST-universum och dess barriärer. Intresset att upptäcka miraklen hos dig själv och dina dynamiker, och att vara redo att titta på sådant som du inte har vågat titta på under en lång tid – och det innebär att du är redo att växa bortanför dig själv. Och allt detta är inte avsett som en egotripp, även om du börjar med att arbeta med din första dynamik, eftersom du behöver etik och samarbete med alla dina dynamiker för att verkligen finna en väg till ett högre jag, ett bättre liv och en ny civilisation där du själv kommer att vara den mest viktiga byggstenen.

Jag tillönskar dig stor framgång och många lyckosamma äventyr på den här resan.

Otfried

P.S. Du kanske undrar över artikelns titel, vilka “ansvarets stövlar” är? Det är en hänvisning till PDC-föreläsning nummer 35 i vilken LRH berättar om stövlarna: ”I de här stövlarna stod det helt enkelt ’Detta är de stövlar du går med nerför vägen som leder dig ut från den här syltan’… Det är ett par väldigt simpla stövlar. Men vet du vad? De här stövlarna har en hake. De är inte bara en människas stövlar. De är varje människas stövlar. Och bara för att jag försökt att ta några steg i dem och trampat in dem en del, och försökt ta reda på var vägen fanns och vilket läder de var gjorda av, frikänner inte det en enda enskild individ som önskar dra nytta av dem att bära dem. Och det är det grymmaste skämtet av alla. En person måste komma upp för skalan så att han kan ta ansvar för sig själv och alla sina medmänniskor och hela det här skelögda, förbannade universumet innan han kan gå ner för den där vägen och ut. Är inte det fascinerande?”

Så Captain Bill tog dem på sig. Hur gör du? D.S.ron'sorg symbol

Symbolen för Ron’s Org, målad av en konstnär efter CBR:s anvisningar: Du kan se svärdet Excalibur som representerar OT 8, och Gralen som representerar OT 14-16. Bakom dessa finns Phoenix som representerar OT 9-11, och han håller i lagerkransen. Om denna kan du läsa i Modern Management Technology Defined att den står för seger, och att antalet löv motsvarar antalet stjärnor som var del av av den gamla Galaktiska Konfederationen.Web design Lakis Agrogiannis FixOnSite  
senast uppdaterad 2012-07-31