Myter och fakta om

Captain Bill Robertson och ”Ron's Org-bron”


Det är nu över 25 år sedan Captain Bill, tillammans med några andra, startade Free Zone och snart därefter grundade han Ron's Orgs Network år 1984. Allt sedan dess har han och hans aktiviteter utsatts för svart PR. Först och främst förstås från Scientologikyrkan och dess villiga medhjälpare, men också från andra personer och tjänsteleverantörer inom Free Zone. Efter att i många år ha tystat ner saken, har Scientologikyrkan nu bytt strategi till att praktiskt taget hjärntvätta medlemmar och personal angående vilken dålig person Captain Bill var (liksom de sedan dess också gjort beträffande David Mayo) och hur mycket squirrel Ron’s Org följaktligen måste vara. Kyrkan lyckas mycket väl med detta, eller låt oss säga att många av de som utsatts för det verkar ha köpt det utan att ifrågasätta! Resultatet är nu att många som lämnar kyrkan och dyker upp på linjerna i Free Zone ger uttryck för sina åsikter och har väldigt låga tankar om Ron’s Org och Captain Bill, eller är åtminstone motvilliga att verkligen titta efter. Det är förvånansvärt hur många som inte alls ifrågasätter vad de har fått höra, men det är kanske för mycket begärt att man ska göra sig av med allt som man har fått höra i sitt ”andliga hem” – för det är vad Scientologikyrkan har varit för de flesta av dem, ett hem i alla dess aspekter. Man behöver reda ut vad som även i fortsättningen kan behållas som stabila data och vad som behöver bytas ut mot nya data.

Vi skulle mycket gärna vilja hjälpa till i den här tankeprocessen, så här kommer vi att ta upp en del rykten och förtal som cirkulerat kring Captain Bill och, än intressantare, hans OT-nivåer.

Låt oss börja med personen:

Captain William Branton Robertson

Liksom en annan person som svärtats ner av kyrkan, David Mayo (som var Senior C/S Int och Rons personlige auditör), stod Captain Bill Robertson (mest känd som ”Captain Bill”, eller kort och gott CBR) mycket nära LRH. Hans livs historia finns att läsa på:

ronsorg.com/billrobertson

Så låt oss peka på några viktiga saker om honom:

• CBR hade en mycket omfattande träning på Tech-sidan. Han gjorde Class VII-kursen på Saint Hill omkring 1966 och LRH utnämnde honom till Director of Review. På Apollo gjorde han senare Class VIII-kursen.

• CBR genomförde många missioner (hanteringsuppdrag) till olika orger och avancerade orger (AOs). Vid olika tillfällen höll han också poster som CO (chef), till exempel på Flag Bureaux i Clearwater kring 1980. Han tilldelades åtskilliga Power-tillstånd för sina resultat. Ett lovordande för en mission redogörs för i FO 2376 från Mars 1970.

• CBR belönades med graden ”Right Arm” (RA), tillerkändes graden Captain och var 2nd Deputy Commodore (1st Deputy var Mary Sue Hubbard). Han var också en av de ytterst få personer som fick utmärkelsen ”the Sea Org Officer’s Dirk” (dolk). Och slutligen fick han en annan speciell utmärkelse, med Flag Conditions Order 381-1 från 30 April, 1975: ”Captain W. B. Robertson, med graden Right Arm, tilldelas härmed statusen Kha-Khan för utomordentlig tjänst som kapten på flaggskeppet Apollo och för en lång framgångsrik karriär och höga statistiker inom Sea Org." På mongolernas tid betydde ”Kha-Khan” att man skulle slippa dödsstraff tio gånger – inom Sea Org ändrades det till att betyda att en Kha-Khan kunde klara sig undan praktiskt taget vad som helst och ändå ha skydd av etiken.

Så vi kan tydligt se att LRH hade en tillit till Captain Bill som överträffade nivån gentemot de flesta andra av hans medarbetare, samt att Captain Bill var en mycket högt tränad terminal, både inom tech och admin. Så hur sannolikt är det att LRH hade så fel i sin uppfattning om CBR och David Mayo att de i själva verket inte var hans bästa medarbetare utan istället SP:s? Dra dina egna slutsatser. (Kyrkans förklaring var att LRH var en så speciell person att i hans närhet "blåste" till och med en SP:s fall ”av” tillfälligt. Inte särskilt övertygande – eftersom både CBR och David Mayo ofta arbetade på stort avstånd från LRH, och då det dessutom vid den tiden förekom ett ansenligt antal SP-declares av personer som verkligen var antisociala och som arbetade nära LRH och vars fall uppenbarligen inte ”blåste av”. Borde vi inte snarare förvänta oss att LRH var en så speciell individ och visste så mycket om personligheter att han ganska snart skulle upptäcka en SP bland sina egna medarbetare? Och vi frågar oss, skulle han låta sig själv auditeras av en SP? Så låt oss betrakta Scientologikyrkans förklaring som ”en extremt dålig bortförklaring av outpoints i deras egen historia”.)

Berättigandet att grunda Free Zone

Vi vet inte exakt när och i vilken grad som LRH blev medveten om det faktum att C of S hade infiltrerats och skulle kunna tas över av personer som hade annat i sikte än scientologins och scientologers bästa. Det har funnits tillfällen som måste ha gett anledning att tro på sådana scenarier; till exempel år 1972 avslöjades en CIA-medlem som hade kommit ombord under förespegling att han var scientolog. Det finns goda anledningar att tro att LRH relativt tidigt åtminstone hade i åtanke att allt skulle kunna gå förlorat på grund av detta, och naturligtvis vidtog han försiktighetsåtgärder.

CBR själv berättade om två episoder som pekar mot detta. Den ena var att LRH en dag på skeppet talade med honom om problemet att lämna spelet utan att ge scientologer en alltför stor förlust av ”symbolen” av honom själv som en person av kött och blod. (Se CBR-föredraget ”Famous People I Have Known”, http://www.freezone.de/english/cbr/e_cbr_bm.htm)

Men mer intressant är följande historia, som delgavs oss av Allen Wright, som själv var på skeppet och som senare fick träning av CBR för att leverera OT-nivåerna på Ron’s Org. CBR berättade en gång följande för honom:

Vid den här tidpunkten, omkring 1980, arbetade CBR på Flag. En dag blev han beordrad att omedelbart komma till den gamle mannen som levde i avskildhet – ingen förutom några få insatta visste var – i Kalifornien. Bill reste till L A, fördes till stället med förbundna ögon (detta liknar David Mayos resebeskrivning för att träffa LRH) och efter att ha fått upplysningen att den gamle mannen var sjuk, släpptes han in i dennes sovrum. Efter att ha beordrat de andra att gå ut satte sig LRH upp i sängen och förklarade för Bill att han i själva verket inte var så allvarligt sjuk, men att han hade använt detta som förevändning för att kunna prata med honom i förtroende. Han berättade för honom att det kanske kunde bli så att han skulle förlora sina kommando- och kommunikationslinjer. Om detta skulle inträffa skulle CBR gå utanför kyrkan och starta spelet på nytt på utsidan. Som ett bevis på att LRH fortfarande hade kontrollen, skulle han skicka CBR en personlig kommunikation, något som CBR skulle veta verkligen kom från LRH själv, en gång var sjätte månad.

Något senare, förmodligen 1981, befann sig CBR av någon anledning på AOLA (Avancerade Orgen i LA). Han gick ut ur ett rum och såg LRH i andra änden av korridoren, i sällskap av två Sea Org-vakter. När LRH såg CBR, vände han ryggen åt honom, och CBR visste omedelbart att detta betydde ”detta är inte en komm som jag originerar till dig – det här räknas inte i vår överenskommelse.” Detta var sista gången CBR såg honom, kort därefter lämnade han C of S och resten av historien finns att läsa i hans debrief i Sektor 9-boken: http://www.freezone.de/english/cbr/e_cbr_db.htm. (även resten av länkarna på den sidan är väl värda att studera, ö.a.)

Nyligen fick vi en annan bekräftelse på att LRH verkligen hade för avsikt att skapa ett alternativ i händelse av ett övertagande, detta från ett föredrag som Valerie Stansfield (från Californian Association of Dianetic Auditors) gav på Free Zone Conference i Pasadena 2009:

– Historien om namnet Free Zone – jag pratade med Ernie Martin om det, och han sa att år 1973 hade Ron tagit honom åt sidan och berättat att det började bli tufft, och om de någonsin skulle få några som helst problem så skulle de starta en Free Zone för scientologi, och uppenbarligen fick Bill Robertson senare höra samma sak. Och de tog sig an detta som sina uppdrag, och det är därför som Captain Bill använde termen Free Zone när han först... han var den förste att verkligen använda termen så som ni använder den här.
(Fråga från publiken:)
– Så Free Zone härstammar i själva verket från LRH?
– Ja, den härstammar från LRH.


Utvecklingen av ytterligare OT-nivåer

Fortfarande skulle man då kunna säga: allt det här är rätt och riktigt, men varför kunde man då inte bara ta Bron som den var år 1980, och kanske återinsätta de ”gamla” OT-nivåerna 4 - 7 och låta det vara vid det? Låt oss dela in den frågan i två områden; det ena är NOTs och Excalibur, och det andra är de OT-nivåer som används i Ron’s Org ovanför OT 8.

Först och främst ska det dock göras klart att vad som idag i C of S utges för att vara OT-nivåer inte är ”ren, oförfalskad tech” (citat D. Miscavige) utan har utsatts för omfattande förändringar. OT I ersattes helt och hållet av något annat, New OT I. På OT II och III får pre-OT:s mycket lite information om vad de verkligen håller på med. Det finns skrythistorier (som kommuniceras i kyrkans tidskrifter!) om hur någon kan gå från solo till OT III-fullbordan på omkring två månader, vilket inte bara är en grov överträdelse av HCO PL ”Technical Degrades” utan också en klar indikation på att det är mycket vanligt att dessa nivåer fuskas igenom (görs "quickie") å det grövsta. Även NOTs har utvecklats vidare inom C of S sedan den först gavs ut 1978.

NOTs och Excalibur
Så, hur ligger det till med NOTs? New Era Dianetics for OTs kom till stånd 1978 när LRH blev allvarligt sjuk och räddades av David Mayo med review-auditering. Under denna fann de ett antal fallfenomen som de sedan forskade vidare i. Detta blev NOTs. Den ursprungliga NOTs-serien skrevs till största delen av David Mayo och som vi kan anta i alla fall delvis under direkt överinseende och på order av LRH.

Detta var nu klart och tydligt en fråga om fortskridande forskning. Det kan ni se när ni läser texterna ifråga, de är fulla av formuleringar som pekar på detta och som ger intryck av pågående arbete. Emellertid releasades nivån och personer började auditera på den, men där fanns svårigheter. Den första avslutningen som presenterades för den glädjefyllda publiken dog av cancer kort därefter.

Det finns många andra exempel på detta som rapporterats, eller omvänt, rapporter om personer som har auditerat i all oändlighet på nivån. Så när Captain Bill lämnade kyrkan, visste han att trots att det var en viktig del av en persons case att hantera och att NOTs uppenbarligen innehöll viktiga verktyg för detta, så var den på något sätt inte fullständig. Det måste finnas mer rörande detta, och då han hade åtskilliga anledningar att tro att LRH inte längre var med i matchen, och då inte heller David Mayo längre var med i ekvationen, tog han själv på sig uppgiften att ta reda på lösningen. CBR och hans samauditör gick igenom Class VIII-materialet och NOTs-materialet mycket, mycket grundligt och samauditerade sedan NOTs. Medan de gjorde detta, hittade de några ledtrådar som doldes i NOTs-materialet mer eller mindre som randanmärkningar, vilka visade sig vara nyckeln till att hantera NOTs-caset fullständigt. På så sätt föddes Excalibur. I själva verket är denna NOTs med några få tillägg och några få betoningar av data vars verkliga betydelse man tidigare inte hade förstått. Nivån visade sig fungera synnerligen väl. Många, många pre-OTs har gått igenom den (först auditerad, sedan solo, vanligtvis en fråga om 150-400 timmar) på ett säkert sätt och i förvissning om att vara igenom. Speciellt personer som tidigare hade kört NOTs inom C of S och som sedan kom på Ron’s Org:s linjer kommenterade väldigt ofta att detta var exakt vad de hade saknat, exakt vad de behövde för att ta sig igenom nivån.

Vi måste dock betona att om du inte befinner dig på den nivån, så rekommenderar vi definitivt INTE att du letar på internet efter information om Excalibur och läser det ”för att få en idé om den”. För det första kan det material du finner vara ofullständigt. För det andra är det antingen så att de saker hos ditt case som Excalibur inriktar sig på befinner sig ”nära ytan”, och då kan du bli svårt restimulerad. Eller om materialet inte befinner sig ”nära ytan”, då kommer du förmodligen att sakna verklighet på det och finna det tråkigt eller overkligt och vända ryggen åt det (som du torde göra med varje annan av LRH:s OT-nivåer), och därmed stänga dörren för dig själv. Men även om du faktiskt befinner dig på den nivån av Bron, dvs. att du har gjort en del NOTs inom kyrkan, så ser vi hellre att du befinner dig hos oss (en Ron’s Org) och studerar materialet i ett kvalificerat kursrum där det finns någon tillgänglig att hantera dina brännheta frågor! I annat fall är vår rekommendation att du går upp för bron till och med OT III, och sedan studerar Excalibur för att kunna avgöra huruvida du finner den logisk och värd att göra eller inte. Detta är enda sättet för dig att själv kunna göra en korrekt bedömning.

OT-nivåerna 9 - 48
Det skulle kunna sägas att även om Excalibur i sig fungerar utmärkt och uppenbarligen i högsta grad baseras på LRH:s arbeten, är fallet kanske inte detsamma med de ytterligare OT-nivåer som CBR arbetade fram. Låt oss först ta upp ryktet att CBR ”via telepati fick OT-nivåerna från LRH”. Detta är inte sant och han hävdade aldrig detta. Så hur kom det sig att han utvecklade dem?

Vi vet att NOTs (eller kyrkans New OT VIII, som inte alls är någon LRH-nivå) inte kan vara slutet på bron, och C of S bekräftar detta genom att hävda att det finns ytterligare, outgivna OT-nivåer som påstås stamma från LRH. Under 1968 nämner LRH i klass VIII-föredragen fler OT-nivåer ovanför dem som redan släppts. Han kallar dem ”7” och ”8” och ger några antydningar om deras innehåll (spår av detta kan faktiskt hittas redan på SHSBC-föredraget ”Level VII” per den 23 februari 65), men han säger att han tänker ge ut dem som fullbordade nivåer vid en senare tidpunkt. Detta skedde aldrig, kanske för att han var upptagen med annat arbete, eller kanske för att han förutsåg övertagandet (av kyrkan).

Hursomhelst, utan något annat än några anvisningar och ledtrådar från LRH, men utrustad med all kunskap om grunderna, hur skulle Captain Bill göra för att upptäcka resten av bron? Han använde samma metod som LRH alltid hade använt. Han förklarar i Tech Briefing 1:

    Under de år jag arbetade med Ron förklarade han för mig några gånger vad hans huvudsakliga uppgift var inom forskningen. Det var i grund och botten, sa han, som att gå in i ett mörkt rum, öppna upp en dörr in till ett mörkt rum, och försöka leta upp en dörr i andra änden. Utan lampa eller guidebok. Han sa att det enda han skulle ta med sig in var en E-meter. Och allteftersom han körde in i saker, eller hamnade i svårigheter i ”rummet” (eller på nivån) som han utforskade, behövde han reda ut hur han kunde ta sig tillbaka till dörren och börja om igen med E-metern. Och slutligen, efter att han undersökt de olika vägarna igenom det här området, kunde han hitta dörren på den andra sidan, för att kunna gå vidare till nästa nivå.

Och detta är exakt hur Captain Bill själv fortsatte efter att Excaliburnivån var färdigställd. Han sa att direkt efter att man avslutat en nivå studsar man in i nästa. Och så klart behövde han då analysera den och tillämpa alla grunddata för att arbeta fram vilka processer och vilken metodik som var nödvändiga för att lösa den delen av fallet. När det inte fungerade fullt ut var han tvungen att backa, titta på det igen tills han fick hela bilden och kom igenom det med F/TA (F/TA flytande tonarm, det allra högsta release-tillståndet, HCO B 24 okt. 1971RA; ö.a.) och VGI:s på den andra sidan. Därefter kunde de Pre-OT:s som redan kommit igenom Excalibur tas igenom den nästa nya nivån, C/S:ade av CBR själv eller kort därefter av C/S:ar tränade av honom, och på det här sättet testades det noggrant huruvida nivån fungerade också för dem.

På detta sätt arbetades OT-nivåerna 9 - 16 fram (av vilka 9 till 11 – Phoenix – och 14 till 16 – Grail – i själva verket är en nivå). Vilken sorts fall hanterar dessa? Alla de lägre nivåerna, upp till Clear och genom OT 1 till 8, hanterar annandeterminerat fall, det vill säga saker som gjordes mot thetanen. Graderna berör emellertid den självdeterminerade delen av saken också, men fokuset, speciellt på OT-nivåerna upp till 8 är på annandeterminism. Du kan läsa mer om detta i Admin Briefing 1 av CBR: http://www.freezone.de/english/cbr/e_abr_01.htm

Så på OT 16 har vi en punkt där den annandeterminerade aspekten i fallet hos en person har hanterats, såväl som den självdeterminerade aspekten. Han eller hon borde inte längre ha kvar några oavslutade cykler från långt tillbaka, så varför finns det behov för en fortsättning på bron?

Captain Bill förklarar det med att du efter den punkten naturligt rör dig in i pandeterminism. Med det menas att ta fullt ansvar på alla dynamiker och att ta hand om situationer på dessa som håller personer fångade i spelen. Du bidrar till att slutgiltigt avsluta sådana spel för alla dina vänner och de spelare som är med i det. Följaktligen kallas dessa nivåer ”Games Master”, eftersom de handlar om spel och hur man blir en mästare på dem. I Admin Briefing 1 säger CBR om EP:t hos någon som gjort dessa nivåer:

    Och han kan antingen välja att spela spelet igen, lämna spelen helt eller påbörja nya spel. Det är förklaringen till att vi längst upp här har OT 34 till 40. Det finns sex eller sju små nivåer här som hanterar tendensen, det intressanta faktum att det finns en tendens hos en thetan att krympa ihop när han ger sig in i spel. Tja, varför måste en thetan nödvändigtvis krympa när han påbörjar ett spel? Ser ni? Det här tar hand om detta – Games Master-teorin tar hand om det.

Games Series-kursen, som görs efter Games Master-kursen, är också avsedd att få till stånd din egen personliga ideala scen.

Efter Games-nivåerna finns Source Operation-nivåerna och CBR berättar om dem i Admin Briefing 2 att de slutgiltigt behandlar alla mysterier kring varför vi befinner oss här, i just den här speciella delen av spelet:

    Det har att göra med din egen tillämpning av Prelogikerna Q2 och Q1. Det är Prelogikerna 1 och 2. Om du inte känner till dem behöver du slå upp dem, eftersom de redan finns där och har funnits där sedan 50-talet. Och, på den här nivån – Source Operations-nivån – har det att göra med din egen tillämpning av dem såsom en självdeterminerad källa. Och hur du medvetet kan ha valt att begränsa dina OT-förmågor!

( Prelogikerna: Q 1 Självdeterminism är den gemensamma nämnaren för alla livsimpulser. Q 2 Definitionen på självdeterminism: förmågan att lokalisera energi och materia i rum och tid, och även förmågan att skapa rum och tid för att däri lokalisera energi och materia (ur Scientology 0–8; 1955; ö.a.))


Och den sista finishen består av VAST och VAST Plus vilka tar upp ”Viable Application of Source Training”.

Så även om man inte har gjort dessa nivåer kan man se logiken i deras uppbyggnad. I grunden har vi det underliggande temat att få ur personer från alla gamla spel de fastnat i på grund av annandeterminerade och självdeterminerade aspekter, och att sen få dem till nivån av full förmåga att skapa och spela nya spel – eller inte, allt enligt deras eget val.

Fördelen med detta är att man inte behöver ”tro på bron” eller ”ha en tro att OT-nivåerna fungerar” eller något sånt. Det enda du behöver göra på dessa solonivåer är att göra den nivå du är på väldigt grundligt, eftersom när du är färdig med den – och faktiskt bara då – så kommer du i sanning kunna se ifall nästa nivå faktiskt verkar vara ett vettigt nästa steg för dig och om den angår dig och ditt fall. Captain Bill säger att man inte kan annat än att stöta in i dem – tja, jag anser att det inte är särskilt förnuftigt att argumentera med någon på en teoretisk nivå huruvida den här eller någon annan nivå är standard eller inte, eller huruvida det kommer att få thetanen till ett högre andligt plan. Gå bara upp till den punkt där du är redo för nivån och se sedan efter och bedöm själv!

Slutligen bör du veta att dessa OT-nivåer inte är en massa ”ny tech”. Praktiskt taget alla processer och tekniker som används härstammar från LRH. Dock appliceras de på andra delar av personens case och med nya tillvägagångssätt. För alla OT-nivåer finns det, om du studerar dem på en Ron’s Org, en omfattande kurs som – förutom det konfidentiella materialet på nivån – innehåller en mängd ytterligare LRH-material som passar in på den nivån och det område som hanteras på den.

Bron på Ron’s Org

Låt oss nu ta en titt på ”LRH-bron” och jämföra den med ”bron på Ron’s Org”. Om du är utbildad auditör eller C/S så vet du att bron inom scientologin ofta har förändrats sedan den första gradkartan från 1965. OT-nivåerna har förändrats, graderna har förändrats (inte så mycket), ibland har till och med ordningsföljder mellan olika steg förändrats. Så om man talar om ”LRH-bron” måste man fastställa vilken version man avser. Detta är i sig ett ämne till omfattande diskussioner. Hos Ron’s Orgs tas vanligtvis teknologin fram till 1978 för att ganska säkert komma från LRH; mellan 1978 och 1981 blir det alltmer tveksamt vem som är författaren, och efter det kan man vara ganska säker på att det inte var LRH. Så den LRH-bro upp till OT 3 (eller 7 om vi inkluderar de gamla OT-nivåerna innan NOTs – vilka förresten finns tillgängliga och i bruk hos Ron’s-Orgerna) vi talar om torde vara den som användes 1978.

Denna bro är exakt vad som används i Ron’s Org upp till OT III. Vi vågar påstå att det inte finns alltför många ställen där du kan få din auditering och träning lika standardmässigt som på en Ron’s Org. (Det finns förvisso några, men säkerligen inte inom Scientologikyrkan!) Så den delen behöver vi inte diskutera. Upp till OT III behöver du inte befara att någon ”Captain Bill-bro” kommer att erbjudas dig när du kommer till en Ron’s Org. Det är bara ett annat ställe att erhålla teknologin som den var förr och som den borde vara per KSW.

Från den punkten och vidare finns ett val. Du skulle kunna gå kyrkans väg och auditera NOTs, och när du känner att du är färdig med det, men bron inte är fullständig för dig, experimentera lite med diverse LRH-tech som att köra GPMs, andra rundowns, etc. Här kan du finna ett antal Free Zone-leverantörer som gjort någon del av detta till sin specialitet. Du kan givetvis också övergå till en helt annan utövning i sökandet efter ytterligare andlig utveckling. Och slutligen skulle du kunna göra ett försök och ta en titt på Excalibur, vilket förstås är vad vi rekommenderar eftersom den har utprovats både grundligt och framgångsrikt. (Fram till idag torde det finnas åtminstone 500 personer som har fullbordat Excalibur, förmodligen fler.)

Låt oss till slut betrakta den filosofiska sidan av det hela: skiljer sig de broar som erbjuds inom C of S och inom Ron’s Orgs i fråga om sina avsedda mål? De kallas ”Bron till total frihet”, men vad menas med detta? Om man lusläser den PR som ges ut av C of S, finner man att idén i huvudsak går ut på att ”bli av med alltihop”, ”att komma ur detta universum”, ”att bli en statik”, osv; med andra ord, att lämna spelet för gott. Man skulle kunna jämföra detta med buddhismens mål av Nirvana om man så önskar. Här föreligger det faktiskt en skillnad när det gäller bron hos Ron’s Org: fastän den gör anspråk på att kunna ge friheten att lämna spel, är den mer inriktad på vad du gör därefter – speciellt de högre nivåerna på bron hos Ron’s Org handlar till stor del om förmågan och valfriheten att spela nya eller egna bättre spel. Den övergripande idén är ”in i spelet” eller ”in i nya och bättre spel”, i motsats till ”ut ur spelet”. Detta stämmer överens med det faktum att kyrkans OT-nivåer I-VIII till största delen handlar om negativa fallvinster, dvs att bli av med saker och ting, medan nivåerna över 8 hos Ron’s Org handlar om spel och deras kvarlevor – de spel du spelade och inte har fullbordat, de spel du alltid har velat spela men inte kände till etc.

Jag hoppas detta har gett dig en del stabila data eller kanske har skakat om några av de felaktiga fixa idéer som har spridits alltför länge, och inspirerat dig att undersöka Ron’s Org och den bro de använder på ett nytt och mer fördomsfritt sätt.

Heimdal


Några nyttiga länkar och artiklar förutom de som angivits i texten:

Här kan du hitta mycket mer data om och mestadels av CBR:
http://www.freezone.de/english/cbr/e_cbrpg.htm

Robert Dam, Church New OT V, om Ron’s Orgs och CBR:
http://www.robertdam-cos.dk/CBR%20and%20Rons%20Org.html

Marianne Hagen, SSC/S ULR, personligen tränad av CBR för att leverera hans OT-nivåer, om Ron’s Orgs och CBR-bron: http://www.freezone.de/english/whatsaronsorg.htm

Artikel av Otfried Krumpholz från ”Floating Needle” (Rysk Free Zone-tidskrift) om hur CBR utvecklade (de högre) OT-nivåerna (se artikel "Att ta över ansvarets stövlar" på vår hemsida) Web design Lakis Agrogiannis FixOnSite  
senast uppdaterad 2012-07-31