BRON

För att bättre förstå den här texten bör du läsa artikeln “Auditering” först. Där förklaras hur auditering går till.

Bron är ett begrepp som används för den utvecklingsprocess en person genomgår i scientologi för att kunna återvända till sitt ursprungliga tillstånd och sina medfödda förmågor. Bron är resultatet av omfattande forskning i vilken oräkneliga auditeringssessioner analyserades för att avgöra vad som var den mest effektiva vägen för majoriteten av människor för att uppnå högre tillstånd som individer.

Å ena sidan är det en individuell väg, å andra sidan är det en utstakad väg för att man ska passera vissa hållpunkter. Detta då det finns särskilda procedurer och prioriteringar som visar hur man färdas på den här bron på bästa sätt.

I scientologi utgår man från premissen att du är en odödlig varelse som har förlorat sin individualitet genom många faktorer, exempelvis olika traumatiska händelser, och att du vill återerövra dig själv. Bron är vägen du vandrar för att hitta tillbaka till dig själv.

Den som vill utveckla sig genom auditering blir intervjuad som ett första steg. Det innebär att en utbildad auditör ställer frågor som har att göra med personens nuvarande liv och livet bakåt i tiden. Vikt läggs vid händelser som har en negativ eller tvångsmässig verkan på individens beteende, så väl som på kartläggning av nuvarande relationer, familjebakgrund, sjukdomar osv.

Med hjälp av en e-meter avgör man om de olika livsområdena är laddade, hur stor laddningen är och hur de laddade områdena hör ihop. Utifrån denna information skapar sen en fallövervakare ett första program, i vilket personen och hans auditör tar upp den nuvarande livssituationen och åstadkommer en del initial urladdning. För att kunna gå vidare och undersöka bakåt i tiden är det väldigt viktigt att personen först fungerar i sin vardag och känner kontroll över sitt liv som det ser ut i dagsläget. Om detta inte är fallet kan fler stödåtgärder sättas in, såsom att förbättra kommunikationsförmågan eller att upprätta ett program för att lösa en långvarig konflikt till någon närstående.
 
Nu är personen redo att gå vidare med stegen uppför bron. Första målet är tillståndet clear, där personen uppnår medvetenhet och visshet om sig själv. Detta tillstånd har att göra med personens första dynamik (se ordlista). Tillståndet clear uppnås genom att arbeta sig igenom det som kallas graderna och sedan fram till clearnivån. Detta innebär att specifika förmågor avlastas på laddning så att individen kan återvinna dem.

Det är viktigt att understryka att i scientologi är målet inte en “övermänniska” med särskilda förmågor. Istället inbegriper Bron vissa processer och metoder som hjälper individen att återigen bli den varelse han eller hon ursprungligen var. De förmågor som utvecklas är ens egna. Resultatet som uppnås är alltså individuellt - man är någon som har hittat sig själv igen och som kan existera i harmoni med både sig själv och sin omgivning.

Graderna frigör förmågor som tryckts ned i det förflutna av händelser, undertryckande och mental laddning. De gör en individ i stånd att analysera sig själv och sin relation till andra och sin omgivning, och det gör honom kapabel att på egen hand frigöra sig från sina oförmågor.

Grad 0
behandlar förmågan att kommunicera. På den här graden befrias personen från laddning som gör att han håller sig tillbaka vad gäller kommunikation eller som får honom att kommunicera tvångsmässigt. Kanske finns det särskilda tillfällen eller situationer som undviks, eller särskilda människor eller ämnen som är svåra att prata om. Allt detta tas upp anpassat efter individen och hanteras tills personen har känslan och övertygelsen att han eller hon kan kommunicera med vem som helst om vilket ämne som helst.
 
Grad I
tar upp problem och förmågan att lösa dem. Problem uppstår när en person inte kan se alla beståndsdelar i en situation för att inse vad som faktiskt pågår. För att återfå den här förmågan går personen först igenom auditeringsprocesser som gör honom säkert förankrad i nuet och stabiliserar honom. Därefter behandlas själva ämnet problem i avsikt att rehabilitera förmågan att handskas med problem.

Grad II
reder upp handlingar som går emot överlevandets princip, dvs antingen gärningar som individen själv utfört eller handlingar som gjorts mot honom, och där personen antingen skadade andra eller själv blev skadad. Det handlar såväl om försyndelser och ”det man nog borde ha undvikit”, som om handlingar och ämnesområden man måste undanhålla sig själv från, eller undanhålla från samhället, för att inte förlora rykte, kärlek, status etc. Detta steg är väldigt viktigt då det återställer individens integritet liksom förmågan att stå för sina handlingar och ta ansvar för dem.

Grad III
tar upp större upprördheter i det förflutna som medfört att en person lämnat hela delar av livet bakom sig, allt för att slippa möta den laddning det innebar igen. Gamla beslut och tankar som lämnades bakom behandlas och individen återfår förmågan att göra nya saker och att agera utan rädsla, och vinner tillbaka kontrollen över sitt liv.

Grad IV
har att göra med fixerade idéer som ger individen rätt och omgivningen fel. Detta är beräkningar som personen har gjort för att hantera en situation och som han eller hon därefter fortsätter att använda för att ha ”rätt”. Dessa fixerade idéer kan påverka det sociala umgänget avsevärt och förstöra relationer. Grad IV letar fram toleransen igen och förmågan att låta andra människor vara precis som de är.

Dianetik
När en person blivit av med en hel del av influenserna från det reaktiva sinnet genom graderna, kan han nu närma sig tungt laddade händelser som har att göra med smärta, medvetslöshet eller förluster. Det är genom sådana företeelser som det omedvetna orsakar såväl psykosomatiska sjukdomar som tvångsmässigheter och rädslor. Vid slutet av dianetiknivån kan personen förväntas känna sig välmående och på gott humör.

Någonstans utmed denna resa, eller där det behövs genom ytterligare steg, uppnås det ovan beskrivna tillståndet Clear, en milsten på vägen mot att hitta sig själv.
 
Därmed är personen också redo för de så kallade OT-nivåerna, nivåer som frilägger förmågor för att kunna fungera som en fri varelse i detta universum. (Förkortningen OT står för ”Opererande Thetan”.) Personen kan nu auditera som soloauditör, vilket innebär att det inte längre behövs någon annan som auditerar utan att han eller hon nu sköter den biten själv. Givetvis fortsätter fallövervakaren att bistå genom att tillhandahålla rätt steg vid rätt tidpunkt och för att åtgärda om det uppstår problem.

Dessa ytterligare steg på Bron hjälper en person att ta mer och mer ansvar för sina spel på de olika dynamikerna (se texten om Dynamikerna), vad gäller det förflutna, nuet och framtiden.

För att uppnå detta är det nödvändigt att personen genom de olika nivåerna reder ut all laddning som härrör från influenser utifrån, och att få ordning på sina oavslutade spel med alla deras resulterande konsekvenser både för individen själv och för andra. Personen kan nu befinna sig helt och hållet i nuvarande tid, själv-determinerat och med en hög nivå av ansvar gentemot sig själv och omgivningen.

De olika OT-nivåerna är konfidentiella till sitt innehåll - de ges till en person efterhand som han eller hon är redo för det. Anledningen är helt enkelt den, att personen inte kommer att kunna använda informationen korrekt förrän denne är redo för det i sin utvecklig. Erfarenheten har visat att det är avgörande att man håller sig till en speciell sekvens när man jobbar med den här typen av laddning om man ska uppnå ett så bra resultat som möjligt.

Bron som den är beskriven så här långt är i själva verket bara en del av vägen, nämligen den del där individen gör sig kvitt influenserna från det reaktiva sinnet genom auditering. Därutöver finns utbildningsvägen, som hjälper en person att använda sina uppnådda förmågor på ett optimalt sätt. Du kan läsa mer om det i avsnittet ”Utbildning i scientologi”.Web design Lakis Agrogiannis FixOnSite  
senast uppdaterad 2012-07-31