AUDITERING

MÄRK: För att läsa den här artikeln med god förståelse bör du först läsa föregående artikel, ”En orientering i grunderna i scientologin”. Där hittar du information om det mänskliga sinnet som följande text utgår ifrån.

Vad är auditering?
Auditering är en aktivitet som sker mellan en auditör (en person tränad i scientologi- och dianetikmetoder) och en person som vill förbättra sig själv; låt oss kalla den personen för en klient. Det hela försiggår i en auditeringssession, en speciell tidsperiod där båda är tillsammans på en tyst och ostörd plats för att utföra auditeringen.

Syftet med auditering

Vi utgår från följande premisser när vi tillämpar scientologi:
• Människan strävar efter godhet.
• Hon vill förbättra sitt överlevande, i vilket ingår en önskan att bistå överlevandet hos omgivningen (familj, vänner osv).
• Hon vill övervinna det som hindrar överlevandet.

Auditering syftar till:
• Att få en person att bättre lära känna sina förmågor, och att förstärka dessa.
• Utplåna och minska de mentala företeelser som hämmar individen eller gör honom eller henne olycklig.

Kort sagt, auditering avser att hjälpa individen att förstå livet och att bemästra det mer framgångsrikt. Syftet med auditering är att öka klientens självdeterminism.

Auditeringens grundläggande princip
Det reaktiva sinnet kan påverka en person eftersom innehållet delvis är okänt. En person kanske märker att han eller hon tappar sitt temperament i vissa situationer, men har ingen aning om varför. Auditering utgår från principen att allt man betraktar grundligt förlorar sin kraft över individen.
 
Således riktar auditören klientens uppmärksamhet mot vissa områden eller ämnesinnehåll. Klienten tittar på vilka tankar, känslor, bilder och upplevelser han har i sitt sinne angående det som behandlas. Han talar om för auditören vad han hittar och auditören gör ingenting annat förutom att låta klienten veta att han har blivit förstådd. Detta är vad vi kallar en auditeringskommcykel. Det kan vara så att auditören riktar klientens uppmärksamhet flera gånger efter varandra på samma sak, och gör det på så vis möjligt för personen att leta fram allt om det hela, steg för steg.

Speciellt dessa två aspekter är extra viktiga:
1. Auditören ger inga värderingar på det som klienten hittar. Han eller hon tolkar det inte, utan helt enkelt hjälper personen att få en bild på egen hand och att nå en slutsats på egen hand genom att fråga och acceptera svaret.
2. Man stannar vid samma ämne tills personen upplever en vinst i sammanhanget, dvs tills han eller hon har funnit ut något nytt om sig själv eller om livet i allmänhet. Därmed försvinner en del av det reaktiva sinnet för gott eller upphör åtminstone att påverka. Vad auditören inte gör är att hoppa från det ena ämnet till det andra eller att irra omkring utan mål för att stöta på kanske ett dussintals saker utan att arbeta klart med dem, då detta påverkar personen efteråt och därmed försätter honom i ett sämre tillstånd än innan.
Dessutom är auditören bunden av Auditörens kod, en samling av cirka trettio regler som styr auditörens uppförande gentemot klienten och vilka möjliggör optimala vinster. Dessa regler inbegriper till exempel tanken att en auditör aldrig får nedvärdera sin klient för något han sagt, och att auditören aldrig får använda de hemligheter klienten yppat i en session för bestraffning eller utpressning.

Auditeringsproceduren
Vanligen görs auditering utifrån ett program som upprättats för just den klienten. Som inledning intervjuar auditören klienten och skaffar sig kunskap om hans eller hennes mentala och fysiska tillstånd, i vilka områden det finns problem, vad personen vill förbättra osv.
 
En särskilt utbildad person som kallas fallövervakare sätter sen ihop ett program med en sekvens av auditeringssteg och åtgärder som utgår från klientens personliga situation. Fallövervakaren kommer att fortsätta att arbeta ihop med auditören, genom att läsa auditörens sessionsrapporter, rätta till möjliga misstag och revidera programmet vid behov. Tanken med en sådan extern person är att säkerställa att auditören inte blir blind för sina egna misstag eller fastnar i ”fixerade idéer”.

Ett auditeringsprogram täcker dels områden som är generella och som behandlas hos samtliga som genomgår auditering (se mer under rubriken”Bron” på startsidan). Dels tas de områden upp som man fått fram som ”laddade”. Laddning är skadlig energi som är sammankopplat med olika ämnesinnehåll och händelser i det reaktiva sinnet.

E-metern
För att få fram områden med laddning används en e-meter (förkortning för elektropsykometer) som ett redskap i auditeringen. En e-meter är i grunden ett noggrant mätinstrument som registrerar förändringar i de elektromagnetiska fält som finns i och omkring en person. Dessa fält influeras av tankar och bilder i sinnet, speciellt laddade sådana. Sålunda visar e-metern en reaktion om auditören nämner ett område som är laddat. I och med detta vet auditören att detta ämne verkligen är laddat och att det bör tas upp i auditering.

E-metern är ett oersättligt redskap. Klienten har kanske själv en idé om vilket område i livet han har problem, men var mer exakt befinner sig laddningen? Skulle klienten känt till detta med säkerhet hade hon troligen löst det på ett ögonblick. Men det är det okända, det dolda i dessa saker som gör livet hårt. E-metern hjälper således en auditör att ställa rätt fråga och att hitta rätt metod för att ge sig i kast med det reaktiva sinnet hos en klient, och på så vis gör auditören klienten i stånd att slutligen bli av med det som ställt till med problem i hans eller hennes liv.

Vem kan auditera?
Det finns enkla processer som man kan lära sig genom att läsa en bok och som förslagsvis auditeras tillsammans med en annan person på ömsesidig grund. Detta kan ge dig avsevärda vinster. Vi rekommenderar till exempel boken “Självanalys” av L. Ron Hubbard.

Om du däremot vill prova på auditering som en väg, bör du arbeta med en professionell auditör som har fått expertmässig utbildning. Vi rekommenderar att du kontaktar en auditör i en Ron’s org. Ron’s org är ett nätverk av grupper och individer som inte är hierarkiskt ordnade. De erbjuder auditering och utbildning till den som är intresserad och de håller sig till L. Ron Hubbards metoder. Däremot rekommenderar vi inte auditering i en Scientologikyrka eller ett tillhörande Dianetikcenter. Det är fortfarande möjligt att hitta goda auditörer där, men de kostar skandalöst mycket (i vårt tycke), och därtill menar vi att teknologin inom Scientologikyrkan används mot människor, för att få makt över dem och för att få dem att tömma sina plånböcker maximalt. Det faktiska syftet har förlorats ur sikte.Web design Lakis Agrogiannis FixOnSite  
senast uppdaterad 2012-07-31